Có 1 kết quả:

tàn tôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chén rượu thừa. Như Tàn bôi 殘杯.

Một số bài thơ có sử dụng