Có 1 kết quả:

tàn bệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh tật nặng, phá hại thân thể, gây thành tật suốt đời.

Một số bài thơ có sử dụng