Có 1 kết quả:

tàn thu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuối mùa thu.

Một số bài thơ có sử dụng