Có 1 kết quả:

tàn bộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tàn binh 殘兵.