Có 1 kết quả:

tàn dư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Còn thừa lại. Sót lại.

Một số bài thơ có sử dụng