Có 1 kết quả:

tàn hài

1/1

tàn hài

phồn thể

Từ điển phổ thông

tàn tích, phế tích, mảnh vỡ

Một số bài thơ có sử dụng