Có 1 kết quả:

đoạn lạc

1/1

đoạn lạc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đoạn, khúc, mẩu