Có 1 kết quả:

ân cần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cũng như Ân cần 慇懃.

Một số bài thơ có sử dụng