Có 1 kết quả:

ân chẩn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giàu có, nhiều tiền của.