Có 1 kết quả:

sát trùng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giết chết loài sinh vật cực nhỏ hại người. Giết vi trùng. Td: Sát trùng tễ ( thuốc sát trùng ).