Có 1 kết quả:

sát phong cảnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ý nói đang vui mà mất vui vì một chuyện buồn, trái ý.