Có 1 kết quả:

sát thử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giết chuột. Td: Sát thử tễ ( thuốc diệt chuột ).