Có 1 kết quả:

huỷ diệt

1/1

huỷ diệt

phồn thể

Từ điển phổ thông

huỷ diệt, huỷ hoại, diệt vong, phá huỷ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phá hư, làm mất đi.