Có 1 kết quả:

huỷ liệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hư rách, hư nát.