Có 1 kết quả:

huỷ hoại

1/1

huỷ hoại

giản thể

Từ điển phổ thông

huỷ hoại, làm hư hỏng