Có 1 kết quả:

nghị trai thi tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tập thơ bằng chữ Hán của Phùng Khắc Khoan, danh sĩ thời Nam Bắc phân tranh Nghị Trai là tên hiệu của Phùng Khắc Khoan.