Có 1 kết quả:

mẫu nghi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cách ăn ở của người làm mẹ. » Giúp trong nhờ có mẫu nghi « ( Hạnh Thục Ca ).

Một số bài thơ có sử dụng