Có 1 kết quả:

mẫu hậu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mẹ của vua.