Có 1 kết quả:

mẫu quốc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước mẹ, tức đất nước mình — Ta còn hiểu là nước cai trị nước khác.