Có 1 kết quả:

mẫu số

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con số bên dưới của phân số, coi như số mẹ.