Có 1 kết quả:

mẫu bản

1/1

mẫu bản

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bo mạch chủ, bo mạch chính (tin học)