Có 1 kết quả:

mẫu ngưu

1/1

mẫu ngưu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con bò cái