Có 1 kết quả:

mẫu đệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Em cùng mẹ khác cha.