Có 1 kết quả:

mẫu hệ

1/1

mẫu hệ

giản thể

Từ điển phổ thông

mẫu hệ, theo mẹ, về phía mẹ