Có 1 kết quả:

mẫu dương

1/1

mẫu dương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con cừu cái