Có 1 kết quả:

mẫu thân

1/1

mẫu thân

phồn thể

Từ điển phổ thông

mẹ đẻ

Một số bài thơ có sử dụng