Có 1 kết quả:

mẫu ngữ

1/1

mẫu ngữ

giản thể

Từ điển phổ thông

tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ mẹ đẻ