Có 1 kết quả:

mẫu tài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền vốn. Của cải làm vốn.