Có 1 kết quả:

mẫu kê

1/1

mẫu kê

phồn thể

Từ điển phổ thông

con gà mái

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gà mẹ, gà mái.

Một số bài thơ có sử dụng