Có 1 kết quả:

mẫu âm

1/1

mẫu âm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nguyên âm (ngôn ngữ)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chữ chính để đọc. Chữ cái. Còn gọi là Nguyên âm. Td: A, E, O, U….