Có 1 kết quả:

mẫu kê

1/1

mẫu kê

giản thể

Từ điển phổ thông

con gà mái