Có 1 kết quả:

mỗi niên

1/1

mỗi niên

giản thể

Từ điển phổ thông

mỗi năm, từng năm, hằng năm