Có 1 kết quả:

mỗi nhật

1/1

mỗi nhật

giản thể

Từ điển phổ thông

mỗi ngày, từng ngày, hằng ngày