Có 1 kết quả:

mỗi cách

1/1

mỗi cách

giản thể

Từ điển phổ thông

mỗi một khoảng thời gian, cách một khoảng thời gian (lặp đi lặp lại)