Có 1 kết quả:

mỗi thiên

1/1

mỗi thiên

phồn thể

Từ điển phổ thông

mỗi ngày, từng ngày, hằng ngày