Có 1 kết quả:

độc phẩm

1/1

độc phẩm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thuốc độc, chất độc