Có 1 kết quả:

độc hại

1/1

độc hại

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

độc hại, gây hại

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm hại tới người.