Có 1 kết quả:

độc ác

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dữ tợn làm hại người.