Có 1 kết quả:

độc thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hành động hại người. Thủ đoạn hại người.

Một số bài thơ có sử dụng