Có 1 kết quả:

độc vật

1/1

độc vật

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. con vật gây hại, sâu bọ
2. nọc độc