Có 1 kết quả:

độc dược

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thuốc uống vào làm chết người.