Có 1 kết quả:

độc xà

1/1

độc xà

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

rắn độc

Một số bài thơ có sử dụng