Có 1 kết quả:

độc kế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mưu mô làm hại người, mưu mô ác hại.