Có 1 kết quả:

độc chất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ hại người, có thể làm chết người.