Có 1 kết quả:

tỉ khâu ni

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đàn bà xuất gia, tu theo đạo Phật.