Có 1 kết quả:

tỷ trọng

1/1

tỷ trọng

giản thể

Từ điển phổ thông

tỷ trọng