Có 1 kết quả:

tỷ giá

1/1

tỷ giá

giản thể

Từ điển phổ thông

tỷ giá, tương quan về giá cả