Có 2 kết quả:

tỉ lệtỷ lệ

1/2

tỉ lệ

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường lối có sẵn, dùng để so sánh với cách thức mới, để xem cách thức mới đúng hay sai — Danh từ toán học, chỉ sự so sánh giữa hai số bằng hình thức phân số.

Một số bài thơ có sử dụng

tỷ lệ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tỷ lệ, tương quan

Một số bài thơ có sử dụng