Có 1 kết quả:

tỷ dụ

1/1

tỷ dụ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tỷ dụ, tương tự như, giống như, ví dụ như