Có 1 kết quả:

tỷ như

1/1

tỷ như

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tỷ như, ví dụ như, như là